ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

από το Συνδέσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

www.sbbe.gr

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), ύστερα και από τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τη δραματική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας, διατύπωσε μια σειρά προτάσεων με σχετικό υπόμνημα προς τους υπουργούς οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.

Οι ενδιαφέρουσες προτάσεις περιλαμβάνουν άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και θέσπιση μέτρων θεσμικού χαρακτήρα. Επιγραμματικά αυτές συνοψίζονται στις εξής:

 

 • Άμεση μείωση του Φ.Μ.Α. (φόρου μεταβίβασης ακινήτου) από 8%10% σε 3% - 5%, σε συνδυασμό με μείωση των συμβολαιογραφικών εξόδων.

 • Άμεση μείωση του Φ.Π.Α. πώλησης στις νέες άδειες στο 13%, που σημαίνει μείωση στο κόστος αγοράς νέων ακινήτων (8%), μέτρο που θα οδηγήσει στην επανεκκίνηση των αγοραπωλησιών. Σταδιακή εφαρμογή του ιδίου ποσοστού Φ.Π.Α. (13%) και στην πώληση οικοδομικών υλικών.

 • Μείωση των αντικειμενικών αξιών και εναρμόνισή τους με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες.

 • Παράταση για τουλάχιστον δύο χρόνια της ισχύος της διάταξης που αφορά στο "πόθεν έσχες" στην αγορά κάθε είδους ακινήτου.

 • Επαναφορά και επέκταση ισχύος του άρθρου 18 "Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων" του νόμου 3842/2010 και τροποποίηση αυτού, ώστε για επενδύσεις σε ακίνητα να συμψηφίζεται στο σύνολό του ο καταβληθείς Φ.Μ.Α. ή Φ.Π.Α. με το φόρο που επιβάλλεται στα επαναπατριζόμενα κεφάλαια, εφόσον η επένδυση σε ακίνητα πραγματοποιηθεί εντός μηνός από τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων.

 • Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

 • Κατάρτιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (Μη.Κ.Ι.Ε.) με ανάλογα κριτήρια όπως στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Επ.).

 • Εφαρμογή και στα ιδιωτικά τεχνικά έργα των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (Ε.Τε.Π.), όπως ισχύει για τα δημόσια έργα. Μ' αυτόν τον τρόπο θα διασφαλισθεί η ποιότητα των υλικών και των κατασκευών των ιδιωτικών έργων και θα παταχθούν η νοθεία και το λαθρεμπόριο υλικών.

 • Μείωση των συντελεστών που εφαρμόζονται από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. κατά τον προσδιορισμό των ελάχιστων ενσήμων, δεδομένης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και της εξειδίκευσης των συνεργείων εφαρμογής.

 • Θέσπιση ελάχιστης έκτασης για έργα εκτός σχεδίου πόλεως, ίσης με το ισοδύναμο του μέσου ελληνικού αγρού (40 στρέμματα), με το παραπάνω όριο να ισχύει για τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις χαμηλής - μέσης όχλησης, για τις οποίες δεν θα υπάρχει περαιτέρω ανάγκη χωροθέτησης.

 • Μαζικές κατεδαφίσεις παλαιών κτιρίων σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και βιώσιμη πολεοδόμηση, μέτρο που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε/και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) - ΠράσινοΤαμείο και που, εκτός της δημιουργίας ζήτησης για νέες κατοικίες, θα ενεργοποιήσει τη χρήση και σε υφιστάμενα ακίνητα στις γύρω περιοχές.

 • Σύνδεση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή και συσχετισμός του με το ενεργειακό αποτύπωμα των υφιστάμενων - ολοκληρωμένων κτιρίων.

 • Θέσπιση, κατά περίπτωση, ιδιαίτερα αυξημένου ορίου ανώτατου ύψους κτιρίων, με παράλληλη μείωση της κάλυψης επιφάνειας, ώστε να συμφέρει η αντικατάσταση του απαρχαιωμένου κτιριακού δυναμικού σε επιβαρυμένες οικιστικά περιοχές.

 • Άμεση ενθάρρυνση των τραπεζών να διαθέσουν και πάλι τα κεφάλαιά τους σε χορηγήσεις ενυπόθηκων δανείων, διευκολύνοντας νέους και φερέγγυους επενδυτές με παράλληλη μείωση των επιτοκίων.