ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Καταστατικού του Συνδέσμου ΣΕΠΑΚ: 

 

Μέλη – Εγγραφή

 

α. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
 

i. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το χώρο των κατασκευών, με πενταετή (5) τουλάχιστον δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, μπορούν να είναι αρχιτέκτονες ή μηχανικοί με επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, μέλη του ΤΕΕ, Τεχνικά Γραφεία Μελετών, Τεχνικές Εταιρείες κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Εταιρείες Υλικών του χώρου των κατασκευών. Οι ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν δυνατότητες υποστήριξης των σκοπών του Συνδέσμου και η δραστηριότητα τους να είναι συνεχής και να επηρεάζεται άμεσα από την οικονομική πορεία του κλάδου των κατασκευών.
Τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην έχουν στερηθεί αυτοδίκαια ή με δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα.

 

ii. Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμοί ή φορείς που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του μέλους, ασχολούνται με θέματα του κλάδου και έχουν παράσχει σημαντικές και αξιόλογες υπηρεσίες προς το σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του και διαπνέονται από πίστη στις αρχές και τις επιδιώξεις του.
Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επιτίμου μέλους του σωματείου προϋποθέτει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση υποστηριζόμενη από 10 τακτικά μέλη.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

 

β. Η διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους είναι η ακόλουθη:

1. Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ του σωματείου με την οποία δηλώνει ταυτόχρονα ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται το παρόν καταστατικό και ότι θα εργαστεί υπέρ της προόδου του σωματείου.

2. Η αίτησή του θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση - συνηγορία πέντε (5) τακτικών μελών του σωματείου, εκ των οποίων τα δύο (2) πρέπει είναι μέλη του Δ.Σ.

3. Στην περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι νομικό πρόσωπο η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά προς τούτο νομιμοποιητικά έγγραφα (πρακτικό Δ.Σ, καταστατικό, κλπ.).

4. Το Δ.Σ. του σωματείου μπορεί να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος και συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.

5. Το Δ.Σ. του σωματείου, οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης σε αυτό, να εγκρίνει ή απορρίψει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών του.

6. Εφόσον εγκρίνει την εγγραφή νέου μέλους, το Δ.Σ θα ανακοινώνει στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. τα ονόματα των νέων μελών του σωματείου και ότι αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Το σωματείο τηρεί ειδικό μητρώο των μελών του με ένδειξη του ονόματος ή της επωνυμίας τους, της κατοικίας ή της έδρας τους, ή των ονομάτων των εκπροσώπων για τα νομικά πρόσωπα και της δραστηριότητάς τους. Κάθε αλλαγή εκπροσώπου νομικού προσώπου - μέλους ισχύει έναντι του σωματείου αφού του ανακοινωθεί εγγράφως.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΠΑΚ

1. Το εφάπαξ ποσό εγγραφής, που κατατίθεται άμεσα, είναι ίσο με την ετήσια συνδρομή.

 

2. Το ποσό εγγραφής και η ετήσια συνδρομή είναι ανάλογα του ετήσιου τζίρου της εταιρείας της προηγούμενης χρονιάς, και έχει ως εξής:

      α. 250€ για τζίρο μικρότερο των 3.000.000 €
      β. 500€ για τζίρο 3.000.000€ - 5.000.000 € και
      γ.1000€ για τζίρο μεγαλύτερο των 5.000.000 €

pdf+download+icon.png
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΠΑΚ

Εκτυπώστε τη φόρμα, συμπληρώστε την, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω, και στείλτε ταχυδρομικά ή με fax τη φόρμα στα γραφεία του ΣΕΠΑΚ. Καλό είναι να διαβάσετε προηγουμένως το Καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη.

pdf+download+icon.png

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

pdf+download+icon.png

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

pdf+download+icon.png

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

pdf+download+icon.png

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ