ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αίτηση Εγγραφής Μέλους ΣΕΠΑΚ

Α. ΜΕΛΗ

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

i. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το χώρο των κατασκευών, με πενταετή (5) τουλάχιστον δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, μπορούν να είναι αρχιτέκτονες ή μηχανικοί με επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, μέλη του ΤΕΕ, Τεχνικά Γραφεία Μελετών, Τεχνικές Εταιρείες κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Εταιρείες Υλικών του χώρου των κατασκευών. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν γνώσεις, εμπειρίες αλλά και το ενδιαφέρον να συμμετέχουν στις προσπάθειες του ΣΕΠΑΚ να αναδείξει τα προβλήματα και τις λύσεις για την υγιή ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των κατασκευών.


Τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην έχουν στερηθεί αυτοδίκαια ή με δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 

ii. Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμοί ή φορείς που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του μέλους, ασχολούνται ενεργά με θέματα του κλάδου και έχουν παράσχει σημαντικές και αξιόλογες υπηρεσίες προς το σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του και διαπνέονται από πίστη στις αρχές και τις επιδιώξεις του.
Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επιτίμου μέλους του σωματείου προϋποθέτει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση υποστηριζόμενη από τον πρόεδρο και άλλα 4 μέλη του Δ.Σ.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΒΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους είναι η ακόλουθη:

1. Το υποψήφιο μέλος, επικοινωνεί με τη Γραμματεία στο 2310480540 ή στο [email protected] και υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ προς το Δ.Σ του σωματείου (η φόρμα pdf της αίτησης βρίσκεται στο τέλος της σελίδας), με την οποία δηλώνει ταυτόχρονα ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται το παρόν καταστατικό.

2. Η αίτησή του θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ονόματα τριών (3) τακτικών μελών του σωματείου, εκ των οποίων τα δύο (2) πρέπει είναι μέλη του Δ.Σ και οι οποίοι συνυπογράφουν την αίτηση. 

3.Στην περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι νομικό πρόσωπο η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά προς τούτο νομιμοποιητικά έγγραφα (πρακτικό Δ.Σ, κλπ.). Το Δ.Σ. του σωματείου, οφείλει το αργότερο εντός  (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης σε αυτό, να εγκρίνει ή να απορρίψει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών του.

4.Μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής του νέου μέλους από το Δ.Σ., ο υποψήφιος προχωράει στην κατάθεση του ποσού εγγραφής. (το αρχείο pdf της οικονομικής ενημέρωσης βρίσκεται στο τέλος της σελίδας)  

5.Με την κατάθεση των χρημάτων και την παραλαβή της απόδειξης, ο υποψήφιος είναι πλέον μέλος του ΣΕΠΑΚ και έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες του Συνδέσμου αλλά και να αρθρογραφεί/ σχολιάζει στο sepak.gr  

6.Εφόσον έχει εγκριθεί η εγγραφή νέου μέλους, το Δ.Σ θα ανακοινώνει στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. τα ονόματα των νέων μελών του σωματείου και ότι αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Το σωματείο τηρεί ειδικό μητρώο των μελών του με ένδειξη του ονόματος ή της επωνυμίας τους, της κατοικίας ή της έδρας τους, ή των ονομάτων των εκπροσώπων για τα νομικά πρόσωπα και της δραστηριότητάς τους. 

Κάθε αλλαγή εκπροσώπου νομικού προσώπου – μέλους ισχύει έναντι του σωματείου αφού του ανακοινωθεί εγγράφως.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΠΑΚ

Από το 2021 δεν χρειάζεται εφάπαξ ποσό εγγραφής, που ήταν ίσο με την ετήσια συνδρομή. Το ποσό εγγραφής είναι η ίδια η ετήσια συνδρομή του μέλους για το έτος που εγγράφεται και είναι η συμβολή του στη χρηματοδότηση των προσπαθειών του Συνδέσμου, για την επιτυχία των στόχων του.

Η ετήσια συνδρομή του μέλους είναι ανάλογα του ετήσιου τζίρου της εταιρείας της προηγούμενης χρονιάς, και έχει ως εξής:

      α. 250€ για τζίρο μικρότερο των 3.000.000 €
      β. 500€ για τζίρο 3.000.000€ – 5.000.000 €
      γ.1000€ για τζίρο μεγαλύτερο των 5.000.000 €

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οικονομική Ενημέρωση

Αίτηση Εγγραφής – Νομικό Πρόσωπο

Αίτηση Εγγραφής – Φυσικό Πρόσωπο