ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Καταστατικό ΣΕΠΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”

Α’ ΜΕΡΟΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΙΤΛΟΣ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση, Έδρα

Α. Ιδρύεται πανελλαδικό σωματείο με την επωνυμία : «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τη συντομογραφία Σ.Ε.Π.Α.Κ. στα ελληνικά και S.E.P.A.K. στα αγγλικά. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αποδίδεται ως “Hellenic Association for Construction Quality and Development”.

Β. Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης και οι εγκαταστάσεις του Περιοδικού «ΚΤΙΡΙΟ» επί της οδού Κρανιδιώτη 2 – Θέρμη. Ο χώρος παραχωρείται στο σωματείο από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Με το παρόν καταστατικό, όμως, δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να αλλάξει την έδρα του σωματείου και να ορίσει στη συνέχεια ως έδρα περιοχή εντός ή και πέριξ της πόλης των Αθηνών. Το σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοποί του σωματείου είναι:

α. Η υποστήριξη της ποιότητας των κατασκευών, με μελέτες και κατάθεση προτάσεων ενίσχυσης της θέσης των ποιοτικών εταιρειών και επαγγελματιών του κλάδου. 

β. Η υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης του κλάδου των κατασκευών, με μελέτες και κατάθεση προτάσεων διευκόλυνσης των δραστηριοτήτων του. 

γ. Η συνεργασία  και η ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ των μελών του, για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα

α. Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του, το σωματείο βασίζεται στην αμοιβαία και αρμονική συνεργασία μεταξύ των μελών του, μέσω τακτικών επαφών, συγκεντρώσεων και ενημερώσεων για την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και πληροφοριών.

β. Το σωματείο μπορεί να διοργανώνει παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και άλλες δράσεις σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης του κλάδου, σχετικά με την υποστήριξη των παραγόντων που συντελούν στην ποιότητα των έργων καθώς και για κάθε θέμα που είναι ίδιο η συναφές με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2. του παρόντος

γ . Το σωματείο, με γνώμονα την ποιότητα των κατασκευών και συνεκτιμώντας το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον της χώρας, θα μελετά και αναζητά τις βέλτιστες λύσεις στα σχετικά προβλήματα του κλάδου. Στη συνέχεια θα προωθεί έγγραφα και προφορικά τις απόψεις και θέσεις του προς την επίσημη Πολιτεία, τους φορείς και την κοινή γνώμη.

δ. Το σωματείο, δύναται να συνάπτει συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, ειδικές εκτελεστικές, επιστημονικές  ή άλλες ομάδες, όπως αυτές θα καθορίζονται από το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση  του σωματείου.

ε. Το σωματείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες δημοσιότητας και τις τεχνικές επικοινωνίας με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η υλοποίηση, η ποιότητα και η επιτυχία των εκδηλώσεων θα ελέγχεται από την Γ.Σ του σωματείου.

στ. Για την επίτευξη των στόχων του το σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με άλλα  Σωματεία, ενώσεις προσώπων και Φορείς (Οργανισμούς, Επιμελητήρια, κτλ), στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Εξασφάλιση εξόδων δράσης

Βασική και απαρέγκλιτη αρχή του σωματείου είναι ότι η έναρξη υλοποίησης κάθε δραστηριότητάς του θα γίνεται μετά από τον πλήρη σχεδιασμό της και την εκ των προτέρων εξασφάλιση των εξόδων της δράσης.

ΑΡΘΡΟ 5

Πόροι του σωματείου

Πόροι του σωματείου θεωρούνται:

Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του και η δαπάνη εγγραφής τους, οι έκτακτες συνδρομές των μελών του, οι εθελοντικές εισφορές μελών του, τα εισοδήματα που προέρχονται από τυχόν περιουσία του σωματείου, οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων του.

Επίσης, οι δωρεές και χορηγίες προς το σωματείο και πιθανά έσοδα από δράσεις του σωματείου και όποιο άλλο νόμιμο έσοδο μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης.

Β’ ΜΕΡΟΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Μέλη – Εγγραφή

α. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

i. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το χώρο των κατασκευών, με πενταετή (5) τουλάχιστον δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, μπορούν να είναι αρχιτέκτονες ή μηχανικοί με επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, μέλη του ΤΕΕ, Τεχνικά Γραφεία Μελετών, Τεχνικές Εταιρείες κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Εταιρείες Υλικών του χώρου των κατασκευών. Οι ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν δυνατότητες υποστήριξης των σκοπών του Συνδέσμου και η δραστηριότητα τους να είναι συνεχής και να επηρεάζεται άμεσα από την οικονομική πορεία του κλάδου των κατασκευών.

Τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην έχουν στερηθεί αυτοδίκαια ή με δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα.

ii. Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμοί ή φορείς που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του μέλους, ασχολούνται με θέματα του κλάδου και έχουν παράσχει σημαντικές και αξιόλογες υπηρεσίες προς το σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του και διαπνέονται από πίστη στις αρχές και τις επιδιώξεις του.

Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επιτίμου μέλους του σωματείου προϋποθέτει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση υποστηριζόμενη από 7 τακτικά μέλη.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα  του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

β. Η διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους είναι η ακόλουθη:

1. Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ του σωματείου με την οποία δηλώνει ταυτόχρονα ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται  το παρόν καταστατικό και ότι θα εργαστεί  υπέρ της προόδου του σωματείου.

2. Η αίτησή του θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση – συνηγορία τριών (3) τακτικών  μελών του σωματείου, εκ των οποίων τα δύο (2) πρέπει  είναι μέλη του Δ.Σ.

 3. Στην περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι νομικό πρόσωπο η αίτηση θα πρέπει να  συνοδεύεται από τα σχετικά προς τούτο νομιμοποιητικά έγγραφα (πρακτικό Δ.Σ, καταστατικό , κλπ.).

4. Το Δ.Σ. του σωματείου μπορεί να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος και συμπληρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.

 5. Το Δ.Σ. του σωματείου, οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης σε αυτό, να εγκρίνει ή απορρίψει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών του.

6. Εφόσον εγκρίνει την εγγραφή νέου μέλους, το Δ.Σ θα ανακοινώνει στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. τα ονόματα των νέων μελών του σωματείου και ότι αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Το σωματείο τηρεί ειδικό μητρώο των μελών του με ένδειξη του ονόματος ή της επωνυμίας τους, της κατοικίας ή της έδρας τους, ή των ονομάτων των εκπροσώπων για τα νομικά πρόσωπα και της δραστηριότητάς τους. Κάθε αλλαγή εκπροσώπου νομικού προσώπου – μέλους ισχύει έναντι του σωματείου αφού του ανακοινωθεί εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μελών

α. Εφ’ όσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένα προς το σωματείο, τα Τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο, να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του σωματείου. Τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου μετά παρέλευση έξι (6) μηνών από την εγγραφή τους στο σωματείο.

β. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων – μελών, εφ’ όσον:

i. είναι πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία,

ii. έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων,

iii. έχει παρέλθει ένα έτος από την εγγραφή τους στο βιβλίο μητρώου Μελών του σωματείου.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι είναι προσωποπαγές και αμεταβίβαστο. Οι στερηθέντες αυτοδίκαια ή κατόπιν δικαστικής απόφασης των πολιτικών τους δικαιωμάτων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, οι πτωχεύσαντες, καθώς και οι εταιρείες που κηρύχθηκαν σε κατάσταση πτώχευσης στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα περιέλθουν σε κατάσταση που αμέσως προηγουμένως περιγράφεται και είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους αυτή. Για την έκπτωση αυτή εκδίδεται άμεσα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ διαπιστωτική πράξη και κινείται η διαδικασία συμπλήρωσης του Δ.Σ. 

γ. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

δ. Τα μέλη που αποχώρησαν οικιοθελώς από το σωματείο δύνανται να επανεγγραφούν. Τα διαγραφέντα λόγω οφειλομένων εισφορών μέλη δύνανται να επανεγγραφούν μετά από νέα έγκριση του Δ.Σ. και μόνο εφ’ όσον καταβάλουν εκ νέου το κόστος εγγραφής μέλους.

ε. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το σωματείο, αρκεί να το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. 

στ Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των φυσικών προσώπων αυτά θα  διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στην  περίπτωση λύσεως  νομικού προσώπου θα μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου αυτός που το εκπροσωπούσε κατά την εγγραφή του ως ιδρυτικού μέλους, χωρίς να εξετάζονται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α. i. του άρθρου 6 του παρόντος και χωρίς την καταβολή επιπλέον ποσού εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8

Υποχρεώσεις Μελών

α. Τα τακτικά μέλη του σωματείου οφείλουν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σωματείου.

β. Επίσης, οφείλουν να καταβάλλουν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το σωματείο, τακτικές ή έκτακτες, που καθορίζονται κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του σωματείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

γ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα σωματεία και του καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του παρόντος.

δ. Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα τη συνδρομή τους περισσότερο από ένα χρόνο και έχουν προηγουμένως ειδοποιηθεί για αυτό, θεωρούνται ότι διαγράφηκαν αυτοδίκαια, με έκδοση σχετικής απόφασης από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9

Αποβολή Μελών – Πειθαρχικός Έλεγχος

α. Αποβολή μέλους επιτρέπεται:

i. στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό

ii. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

β. Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των μελών, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, μετά από παραπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση των μελών με επίπληξη ή προσωρινή αποβολή από το σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους ή οριστική διαγραφή από το σωματείο.

γ. Σε θέματα διαγραφής, κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται, συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού ή το πρόσωπο που κρίνεται ζήτησε να εξαιρεθεί και έχει συναινέσει στην εξαίρεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από πρόταση πέντε μελών ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) μηνών προσφυγή ενώπιον Γενικής Συνέλευσης.

στ. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Γ’ ΜΕΡΟΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Γενική Συνέλευση

α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου, μέσω του οποίου εκδηλώνεται η βούληση των μελών και ασκείται έλεγχος στις αποφάσεις του Δ.Σ.

Τα μέλη του σωματείου εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις ως εξής:

Για όλες τις περιπτώσεις παρίστανται τα μεν φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, τα δε νομικά πρόσωπα είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που ορίζεται από τη διοίκησή τους. Το νομικό πρόσωπο θα δηλώνει εγγράφως μέχρι δύο (2) νόμιμους εκπροσώπους του, εκ των οποίων θα συμμετέχει ο ένας από τους δύο στη Γ.Σ. με μία (1) ψήφο, σε περίπτωση αρχαιρεσιών. Στις περιπτώσεις αρχαιρεσιών ο κάθε εξουσιοδοτημένος δύναται να εκπροσωπεί με την ψήφο του το μέγιστο έως δύο (2) μέλη. Σε κάθε περίπτωση το κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να εξουσιοδοτεί για την εκπροσώπησή του το οιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής και εμπιστοσύνης του.

Κάθε εκπροσώπηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

β. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης από τα παρόντα μέλη του σωματείου. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται, ένας Αντιπρόεδρος, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και ένα Ψηφολέκτη, οι οποίοι απαρτίζουν την Εφορευτική Επιτροπή.

γ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και έκτατα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά την κατωτέρω υπό στοιχ. δ διαδικασία.

δ. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα μέλη του σωματείου με έγγραφη αίτηση των δυο πέμπτων (2/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, καθώς επίσης και η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση για σύγκλιση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης του Δ.Σ. τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

ε. Τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις έντυπες ή με fax που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή με email, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.

στ. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ζ. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον προταθούν από τα (2/5) τουλάχιστον του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και μάλιστα δέκα (20) ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

η. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη του σωματείου δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

θ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

α. Τα μέλη του σωματείου προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.

β. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδότησης το 50% συν ένας (1) τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, διαλύεται και συγκαλείται νέα επαναληπτική, με τα ίδια απολύτως θέματα, μετά από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη προηγούμενη πρόσκληση ή ειδοποίηση, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και η επαναληπτική Γ.Σ., για την οποία δεν απαιτείται επανάληψη της προσκλήσεως προς τα μέλη, βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει νόμιμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, για τα οποία συγκλήθηκε η πρώτη. Ειδικά στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν αρχαιρεσίες, αυτή βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τουλάχιστον είκοσι (20) οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

γ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των άρθρων που ορίζουν διαφορετικά στο Καταστατικό και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

δ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Στις λοιπές περιπτώσεις, η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ανάταση χειρός ή με ονομαστική κλήση από το βιβλίο παρουσίας, κατά την κρίση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Ο νομικός σύμβουλος του σωματείου αν ζητηθεί από το Δ.Σ, μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

στ. Αποφάσεις που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος ή του νόμου είναι άκυρες.

ζ. Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

α. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιών της για συζήτηση.

β. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση είναι:

– η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού και ο απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη κάθε θητείας.

– ο προσδιορισμός του ύψους πιθανής ημερήσιας αποζημίωσης ή των πιθανών εξόδων παράστασης, για ειδικές αποστολές.

– η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές.

– η εποπτεία και ο έλεγχος των αποφάσεων της Διοίκησης του σωματείου, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής των νέων μελών, ως προς την τήρηση των όρων της παραγράφου (δ) του άρθρου (6).

– η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή για βαριά παράβαση καθηκόντων.

– οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

–  η επιβολή εκτάκτων εισφορών και έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

γ. Επίσης, η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει επί των κάτωθι  θεμάτων:

i. απόφαση για προσχώρηση σε σημαντικές ενώσεις ημεδαπές ή ξένες, ευρύτερου διαμετρήματος.

ii. τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου.

iii. αναστολή των εργασιών του σωματείου.

iv. διάλυση του σωματείου.

δ. Στις περιπτώσεις με στοιχεία γ. i., γ. ii., γ. iii., και γ. iv., για να ψηφιστεί μια πρόταση απαιτείται να έχει αναγραφεί στην πρόσκληση, να συμμετέχουν οπωσδήποτε το 50% συν ένας (1) των μελών και να την ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων μελών. Για την περίπτωση της αλλαγής των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των μελών του σωματείου. Σε κάθε περίπτωση που δεν έχει αναφερθεί στο παρόν, η απαιτούμενη απαρτία η πλειοψηφία, καθώς και στην περίπτωση που η αναφερόμενη είναι η θα είναι στο μέλλον αντίθετη με όσα επιτάσσει ο Α.Κ. ή κάποιος νόμος, θα ισχύουν τα επιτασσόμενα και όχι τα αναφερόμενα στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13

Διοικητικό Συμβούλιο

α. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι τετραετούς (4) διάρκειας.  

β. Το σωματείο διοικείται από επτά (7)  τακτικά μέλη (φυσικά πρόσωπα) που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα. Επίσης εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή γίνεται με κλήρωση.

γ. Ως μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί κάθε τακτικό μέλος του και όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. Ο υποψήφιος, μετά την πρώτη εκλογή τακτικού Δ.Σ., πρέπει να είναι ταμιακά τακτοποιημένο μέλος και να έχει εγγραφεί στο μητρώο του σωματείου πριν από (1) ένα, τουλάχιστον, χρόνο. Ο υπολογισμός του χρόνου αρχίζει από την ημέρα που συνεδριάζει η τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία διενεργούνται αρχαιρεσίες και ανατρέχει στο παρελθόν για ένα, ακριβώς, έτος.

Το κάθε Δ.Σ., με στόχο να έχει το σωματείο ευρύτερη  εκπροσώπηση και απήχηση στο χώρο, οφείλει, πριν την προκήρυξη των επόμενων εκλογών, να ενημερώνει και να προτρέπει τα μέλη του σωματείου, ώστε να θέτουν υποψηφιότητα και να εκπροσωπούνται στα νέα Δ.Σ. κατά το δυνατόν ανάλογα, όλες οι κατηγορίες και τομείς των μελών που αναφέρονται στην περίπτωση α. i. του άρθρου 6.

δ. Μετά την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εφορευτική Επιτροπή και εντός δέκα (10) ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα, μετά από πρόσκληση του έχοντος πλειοψηφήσει μέλους του. Εφόσον αυτό την παραλείψει, μετά από πρόσκληση τεσσάρων εκλεγέντων, εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία, το Προεδρείο.

Ειδικότερα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ένας (1) Πρόεδρος, τρεις (3) Αντιπρόεδροι, ένας (1) Γενικός Γραμματέας, ένας (1) Υπεύθυνος Οικονομικών και ένας (1) Σύμβουλος.

ε. Η ιδιότητα του Προέδρου, Α’ Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου και Γ’ Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Υπεύθυνου Οικονομικών δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

στ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του σωματείου.

ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον ανά δίμηνο, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Σε κάθε συνεδρίαση, αν δεν παρίστανται ο Πρόεδρος, θα πρέπει να παρίσταται ένας Αντιπρόεδρος και επιπλέον ο Γ. Γραμματέας και ο Υπεύθυνος Οικονομικών, διαφορετικά θα αναβάλλεται. Το μέλος του Δ.Σ. που αδυνατεί να παραστεί αυτοπροσώπως σε κάποια συνεδρίαση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από μέλος του Δ.Σ., αφού το εξουσιοδοτήσει με ειδική, προς τούτο, επιστολή. Κανένας, όμως, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερο από ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο νομικός σύμβουλος του σωματείου, όπως και τυχόν άλλοι χρήσιμοι συνεργάτες του, μπορούν να προσκαλούνται και να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

η. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος και σε απουσία του κατά σειρά, ο Β’ ή ο Γ’ Αντιπρόεδρος.

θ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ι. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.

ια. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με ηλεκτρονικές προσκλήσεις, που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διάταξης.

ιβ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις, τα μέλη καλούνται και δύο (2) ημέρες προ της συνεδρίασης, με οποιοδήποτε μέσο.

ιγ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο. Εφόσον το αντικαθιστάμενο μέλος ήταν απλός σύμβουλος, η αντικατάσταση αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. (εναπομείναντα μέλη). Σε περίπτωση που το αντικαθιστάμενο μέλος κατέλαβε θέση ευθύνης, το Δ.Σ. ανασυγκροτείται κατά τη διαδικασία της παραγράφου (δ) του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των μελών του Δ.Σ., μέσα σε (8) οκτώ μέρες, καταλαμβάνουν τις θέσεις τους οι πρώτοι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες.

ιδ. Το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εγκύρως εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το παρόν και το νόμο, μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του, ακόμη και αν μέλος ή μέλη του παραιτηθούν, αποχωρήσουν ή άλλως πως εκλείψουν, υπό την προϋπόθεση ότι τα απομένοντα μέλη αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Α΄ Αντιπρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγει σε ειδική συνεδρίαση το νέο Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Εάν εκλείψουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας τεσσάρων (4) μελών, οδηγείται το σωματείο σε νέες εκλογές.

ιε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί το σωματείο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού.

β. Διορίζει από τα μέλη του σωματείου Επιτροπές ή Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας και με μη μέλη, για την τεκμηρίωση των θέσεών του ή για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων του σωματείου.

γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους, εφαρμόζοντας αυστηρά τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου (6) με μοναδικό στόχο την ποιοτική ενδυνάμωση και την προστασία του κύρους του σωματείου. Για το θέμα των εγγραφών και διαγραφών υποχρεούται να ενημερώνει την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

στ. Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει, σύμφωνα με το νόμο, τις Κρατικές Αρχές, για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί ή και κατά την κρίση του, αναθέτει τον έλεγχο στη Γενική Συνέλευση.

θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.

ι. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το σωματείο.

ιβ.  Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του σωματείου καθώς και τις εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο καταστατικό, σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τεσσάρων εβδόμων (4/7) των μελών του Δ.Σ. και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του σωματείου ενώπιον τρίτων και ενώπιον των Κρατικών Αρχών.

ιδ. Διορίζει βάσει του προϋπολογισμού και όταν χρειάζεται, Γενικό Διευθυντή και Υπάλληλους του σωματείου, Νομικό ή Λογιστικό σύμβουλο ή άλλους εξωτερικούς Επιστημονικούς ή Τεχνικούς συνεργάτες ή ορίζει Εκτελεστικές Επιτροπές (3-5 ατόμων), για την επίτευξη των στόχων του σωματείου και αποφασίζει για την τυχόν αμοιβή τους. Επιβάλλεται όμως, να συμμετέχει στις Εκτελεστικές Επιτροπές, ένα, τουλάχιστον, μέλος του Δ.Σ. Αναθέτει στον Πρόεδρο τα επιπρόσθετα καθήκοντα του Συμβούλου Επικοινωνίας, ο οποίος θα έχει αποκλειστικά και χωρίς αμοιβή, την αρμοδιότητα, την ευθύνη και τον έλεγχο προκειμένου να επιτευχθούν επιτυχημένες και ποιοτικές εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις.

ιε. Αποφασίζει για την αναγόρευση των επιτίμων μελών, μετά από πρόταση ή σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών του σωματείου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο των μελών, του άρθρου 6.

ιστ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το σωματείο για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.

ιζ. Με απόφασή του, μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες Προέδρου

α. Συγκαλεί μόνος του ή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

γ. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το σωματείο. Εκπροσωπεί ενώπιον τρίτων ή των Κρατικών Αρχών ή ορίζει εκπρόσωπο του μέλος του Δ.Σ., εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διεξάγει μόνος του ή μαζί με το Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του σωματείου.

στ. Δεσμεύει το σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ζ. Αναθέτει στον Υπεύθυνο Οικονομικών το λογαριασμό ταμιευτηρίου, ο οποίος, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή του σωματείου (όταν υπάρχει), έχει την ευθύνη και δίνει αναφορά στο Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση.

η. Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του σωματείου.

θ. Οι Αντιπρόεδροι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες από το Δ.Σ. και ορίζονται να εκπροσωπούν, όποτε χρειαστεί, τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας:

α. Έχει τη διεύθυνση της γραμματείας του σωματείου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του σωματείου υπογράφοντάς την όταν χρειαστεί, κατά εντολή του Προέδρου.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του σωματείου.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους υπόλοιπους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες Υπευθύνου Οικονομικών

α. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου και λογοδοτεί στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. όποτε του ζητηθεί. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή του.

β. Ελέγχει το λογαριασμό που το σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

γ. Ελέγχει και έχει στη διάθεση του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του σωματείου, όπως και τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό.

δ. Διαμορφώνει  και υποβάλλει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ., συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του σωματείου, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Τον υπεύθυνο οικονομικών, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 18

Εξελεγκτική Επιτροπή

α. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Δ.Σ. για θητεία τεσσάρων (4) ετών και αποτελείται από δύο (2)  τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση, που την θέτει υπόψη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μελών κάθε έτους, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

γ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπάγγελτα, οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, να τεθούν υπόψη του σωματείου τα πορίσματα.

δ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 19

Εκλογή Αιρετών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν από τη λήξη της θητείας του και της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη του σωματείου για να δηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο νέο Δ.Σ. Η ανακοίνωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες (15) πριν την ημερομηνία των εκλογών.

β. Όσα εκ των μελών επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο και να δηλώσουν έγγραφα ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα, ούτε συντρέχει άλλος λόγος αποκλεισμού που αναφέρεται στο καταστατικό για τα μέλη.

γ. Τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο.

δ. Τα μέλη του σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη με μυστική ψηφοφορία, σημειώνοντας στο αριστερό η δεξιό του ονόματος, με σταυρό, τα πρόσωπα της προτίμησής τους, μέχρι επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, κατ’ ανώτατο.

ε. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι, κατά προτεραιότητα, είναι αναπληρωματικά μέλη. Επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι τα αναπληρωματικά.

στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που πέτυχε, αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

ζ. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διάταξη του άρθρου 13 του καταστατικού.

Δ’ ΜΕΡΟΣ  – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20

Τροποποίηση Καταστατικού

α. Το σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό, όπως το άρθρο 12 ορίζει. Δηλαδή, για να ψηφιστεί μια πρόταση από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται να έχει αναγραφεί στην πρόσκληση, να συμμετέχουν οπωσδήποτε το 50% συν ένα (1) των μελών και να την ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, τα τρία τέταρτα (3/4) των οικονομικά τακτοποιημένων παρόντων μελών της. Εξαιρείται η περίπτωση της μεταβολής των σκοπών του σωματείου, που για την ψήφισή της, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του σωματείου.

β. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 21

Διάλυση σωματείου

α. Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευσή των μελών με καταστατική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 12 του καταστατικού.

β. Τη διάλυση του σωματείου προτείνει στη Γενική Συνέλευση, είτε το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε τα δυο πέμπτα (2/5), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα σωματεία ή για σοβαρή παράβαση, κατ’ εξακολούθηση, του καταστατικού. Η διάλυση του σωματείου, οποτεδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων, δίπλα στην εγγραφή του. Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε τη διάλυσή του.

ΑΡΘΡΟ 22

Τύχη Περιουσίας του σωματείου

Η περιουσία του σωματείου, σε περίπτωση διαλύσεως διανέμεται μεταξύ των τακτικών μελών του ή διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με απόφαση του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 23

Σφραγίδα Σήμα

Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει  την επωνυμία του σωματείου και τον τίτλο του.

ΑΡΘΡΟ 24

Βιβλία του σωματείου

Τα βιβλία ή τα αρχεία που τηρεί το σωματείο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.

α. Υποχρεωτικά τηρούνται από το σωματείο:

i. Μητρώο μελών του σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το σωματείο.

ii. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

iii. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών και των παρουσιών τους.

iv. Βιβλίο ή αρχείο Εισπράξεων – Πληρωμών.

β. Προαιρετικά τηρούνται από το σωματείο:

i.  Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

ii. Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γενική Συνέλευση.

γ. Το σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία, ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 25

Γενικές Διατάξεις

α. Το σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις σωματείων ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

β. Πράξεις των οργάνων του σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το σωματείο, εφ’ όσον, μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους, αποφασίζονται κατά το χρόνο της θητείας τους.

γ. Κάθε ζήτημα το οποίο έχει σχέση με το σκοπό του σωματείου, το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση και από τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ περί σωματείων ή άλλους νόμους που θα ισχύουν σχετικά.

δ. Το σωματείο δεν έχει πολιτικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτε θα συμμετέχει στην υποστήριξη άλλων επί μέρους κλαδικών ή συνδικαλιστικών συμφερόντων και δεν θα επιτρέπει μέσα στους κόλπους του, ανταγωνιστικές σκοπιμότητες των εταιρειών και των επαγγελματιών μελών του.

ΑΡΘΡΟ 26

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του σωματείου  θα αποφασίζεται από το Δ.Σ .

α. Το ποσό εγγραφής στο σωματείο, το οποίο αποτελεί την συνδρομή του πρώτου έτους, αρχικά ορίζεται σε 250 ευρώ, 500 ευρώ ή 1.000 ευρώ αναλόγως του τζίρου του Μέλους. Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να καθορίζει τις προϋποθέσεις καταβολής του ποσού εγγραφής αναλόγως του τζίρου του Μέλους και να αναπροσαρμόζει τα άνω ποσά.

β. Η ετήσια συνδρομή των μελών θα είναι αρχικά ίση με το ποσό εγγραφής.

Για τυχόν τροποποίηση, ως προς τα δύο ποσά, αποφασίζει οποτεδήποτε το Δ.Σ. Η απόφαση αυτή, τίθεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση και είναι ισχυρή μέχρι την τυχόν απόρριψη ή τροποποίηση της.

ΑΡΘΡΟ 27

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα εγκρίνεται σήμερα και υπογράφεται από τα τακτικά μέλη, όπως ακολουθεί.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γ.Σ λύνει την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση υπογράφοντας  ως ακολούθως.​

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2019