ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Σε νέο ΦΕΚ οι τεχνικές προδιαγραφές μελέτης προσβασιμότητας
Αύρα Μπούσδα | Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού MARCH
Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

6 Μαΐου 2022

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

sepak

Από την πρώτη Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο ΦΕΚ 5045/Β/2021 με αντικείμενο τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας τόσο για κτιριακά έργα, όσο και για τους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους. Οι προδιαγραφές αυτές οφείλουν να αποτελούν μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης για κάθε νέο και υφιστάμενο κτιριακό έργο, όπως επίσης και για κοινόχρηστους αστικούς χώρους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με το είδος του έργου διακρίνονται 2 κατηγορίες μελετών προσβασιμότητας:

  1. Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου και
  2. Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων

Ως περιεχόμενα των μελετών προσβασιμότητας και των δύο παραπάνω κατηγοριών προβλέπονται:

  1. Η τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τα πρότυπα πάνω στα οποία βασίζεται η μελέτη και θα συνοψίζει τα προβλεπόμενα μέτρα που λαμβάνονται υπόψιν για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στο πεδίο μελέτης.
  2. Γενικά σχέδια, σχέδιαπεριβάλλοντα χώρου με στοιχεία διαμόρφωσης και εξοπλισμού για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, διαγράμματα κινήσεων πεζών απ’ όπου προκύπτει η ασφάλειά τους από κινήσεις οχημάτων, κατόψεις και τομές όπου επισημαίνονται οι προσβάσιμες είσοδοι, οδεύσεις, ειδικοί εξοπλισμοί, χώροι αναμονής.
  3. Πίνακας στοιχείων αστικού εξοπλισμού, αποκλειστικά για Μελέτες Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Όσον αφορά τις Τεχνικές Οδηγίες – Απαιτήσεις Σχεδιασμού και τα ανθρωποκεντρικά μεγέθη για τη σύνταξη των ανωτέρω μελετών λαμβάνονται υπόψιν και εφαρμόζονται οι οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» και άλλων ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων, οι οποίες αναφέρονται επακριβώς στην παρ. 1 του άρθρου 5 του εν λόγω ΦΕΚ.

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω διατάξεις, περιγράφονται ενδελεχώς και αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις για κτίρια με χρήση κατοικίας και λοιπά κτίρια. Συγκεκριμένα, το νέο ΦΕΚ περιλαμβάνει ακριβή μεγέθη για προσβάσιμες οδεύσεις προς την είσοδο και για την οριζόντια κυκλοφορία. Ακόμη, αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις για την κατακόρυφη κυκλοφορία, με προσβάσιμους ανελκυστήρες, αναβατόρια πλατφόρμας, κλιμακοστάσια καταλλήλων προδιαγραφών.  Τέλος, σημειώνονται συγκεκριμένες απαιτήσεις για προσβάσιμες εξυπηρετήσεις όπως το ποσοστό ειδικών θέσεων στάθμευσης, το ποσοστό προσβάσιμων χώρων υγιεινής, ειδική σήμανση, οδεύσεις διαφυγής.

Για έργα διαμόρφωσης ή ανακατασκευής υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, αναφέρονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες. Ακόμη προδιαγράφονται οι απαιτήσεις για προσβάσιμες διαβάσεις και νησίδες, με ακριβή αποδεκτά μεγέθη για την εύρυθμη χρήση τους. Τέλος καταγράφονται όσα απαιτούνται για την προσβασιμότητα σε χώρους πρασίνου/ άλση, αλλά και σε χώρους στάθμευσης.

Όλα τα παραπάνω οφείλουν να λαμβάνονται υπόψιν σε νέες μελέτες σχεδιασμού ώστε να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και αυτόνομη κυκλοφορία σε κτίρια και δημόσιους υπαίθριους χώρους για όλους τους χρήστες χωρίς διακρίσεις. Για το σχεδιασμό ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, που διασφαλίζουν την ασφάλεια και δημιουργούν ένα περιβάλλον φιλικό για κάθε χρήστη.

Πηγή εικόνας: http://www.odigostoupoliti.eu/