ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Θέσπιση Ενιαίου Σύστηματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών με Κοινή Υπουργική Απόφαση
Διαμαντία Ρέγκα | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc
«DeltaEngineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», | Διευθύντρια Τομέα Μελετών και Αδειοδοτήσεων Δημοσίου

6 Μαΐου 2022

Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

sepak

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών και Επικρατείας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη “Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» – Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)” (ΦΕΚ B 1703/2022).

Σύμφωνα με την υπόψη ΚΥΑ, σκοπός της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ) είναι η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα και ποιότητα των τεχνικών έργων και μελετών, μέσω της ανάπτυξης, λειτουργίας, διαρκούς ενημέρωσης και υποστήριξης του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ), το οποίο αποτελεί σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν, μέσω του διαδικτύου, τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των τεχνικών έργων.

Η ΕΠΤΤΕΜ λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ενώ αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εποπτεία και διαχείριση λειτουργικών ή τεχνικών θεμάτων για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο, ορίζεται η Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ) αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Βασικό αντικείμενο του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών αποτελεί:

  • Η συστηματική ταξινόμηση και η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών και των προμηθευτών τους.
  • Η εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμοληψίας και παρακολούθησης των τιμών για τα δομικά υλικά, τα μισθώματα μηχανημάτων και τα ωρομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού.
  • Ο συγχρονισμός με ανάλογες πρακτικές και συστήματα, που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο.
  • Η πλήρης εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την τυποποίηση και την τεχνική εναρμόνιση.

Αντιστοίχως, στην αρμοδιότητα της ΕΠΤΤΕΜ είναι η έκδοση των κάτωθι:

  • Έκδοση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών
  • Έκδοση επικαιροποιημένων Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών Τεχνικών Έργων ανά κατηγορία Έργου
  • Έκδοση επικαιροποιημένων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Τεχνικών Έργων ανά κατηγορία Έργου
  • Έκδοση επικαιροποιημένου κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών
  • Έκδοση συντελεστών αναθεώρησης των συμβατικών τιμών μονάδας εκτέλεσης εργασιών.